Statut Fundacji Św. Grzegorza Wielkiego

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja św. Grzegorza Wielkiego, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Marzenę Annę Wójtowicz, Łukasza Borutę oraz Mateusza Ziombera zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartłomieja Zemana w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Smoleńsk nr 25a/3 w dniu 31 lipca 2012 r. Rep. A 4713/2012.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Za podstawowy cel Fundacji obiera się pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych Kościoła katolickiego oraz działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej i rozwoju społeczeństwa polskiego.

Fundacja stawia sobie następujące cele szczegółowe:

 1. rozwój wiedzy i formacji religijnej,
 2. działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej w zakresie filozofii, nauk społecznych i humanistycznych,
 3. upowszechnianie społecznej nauki Kościoła,
 4. promocję nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, tradycji i dziedzictwa liturgicznego Kościoła zgodnie z motu proprio Summorum Pontificum oraz dokumentem Universae Ecclesiae, czyli Instrukcją o stosowaniu Listu Apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI,
 5. działalność formacyjną i edukacyjną, zwłaszcza upowszechnianie i wspieranie edukacji klasycznej,
 6. wspieranie parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką lub szczególne przywiązanie do dziedzictwa sakralnego i tradycji Kościoła,
 7. promocję kościelnej sztuki użytkowej zgodnej z tradycją Kościoła,
 8. ochronę i konserwację dawnych dzieł sztuki sakralnej oraz kościelnej sztuki użytkowej,
 9. organizację i wspieranie mediów i kampanii informacyjnych, zbieżnych z celami Fundacji,
 10. organizację i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowo-wychowawczej, zbieżnej z celami Fundacji,
 11. działalność charytatywną,
 12. promocję i organizację wolontariatu.

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w szczególności poprzez:
  1. wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów,
  2. tłumaczenie dzieł związanych z działalnością Fundacji,
  3. tworzenie i prowadzenie stron internetowych, związanych z działalnością Fundacji,
  4. produkcję, renowację i wypożyczanie szat i paramentów liturgicznych oraz wszelkich dzieł sztuki sakralnej,
  5. projektowanie i dekorację wnętrz sakralnych, organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów wypoczynkowych,
  6. organizowanie wykładów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów i szkoleń,
  7. organizowanie festynów, kiermaszów, pikników i aukcji,
  8. organizowanie koncertów, wystaw i spotkań,
  9. organizowanie i prowadzenie bibliotek, czytelni, galerii,
  10. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

Rozdział 3. Działalność pożytku publicznego Fundacji

§8

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie określonym uchwałą Zarządu.

§9

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 4. Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) wpłacona przed Fundatorów wnoszona w równych częściach po 800 zł (słownie: osiemset złotych) z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.

§11

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. darów rzeczowych,
  4. dochodów ze zbiórek publicznych,
  5. sponsoringu,
  6. dochodów z majątku Fundacji,
  7. odsetek bankowych,
  8. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie (wg klasyfikacji PKD):
  1. produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
  2. naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
  3. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  4. wydawania książek (PKD 58.11.Z),
  5. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  6. działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania (PKD 62.01.Z),
  7. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
  8. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) oraz działalność związaną z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
  9. działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
  10. działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z) i pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji (PKD 63.91Z),
  11. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20 Z)
  12. działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
  13. działalności fotograficzna (PKD 74.20.Z),
  14. działalności związanej z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
  15. wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
  16. działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
  17. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  18. pozaszkolnych formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
  19. nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
  20. działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0)
  21. naprawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
  22. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 63.99.Z),
  23. działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  24. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z ),
  25. (wykreślony)
  26. pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 85.59.B).
 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5. Władze Fundacji

§13

Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu i jeden z nich staje na czele jako Prezes Zarządu.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Fundatorów na 3-letnią kadencję.
 2. Spośród członków Zarządu Fundatorzy mogą wybrać dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Członkostwo w Zarządzie nie może trwać dłużej niż jedną kadencję.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. W razie śmierci Fundatora pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezes Zarządu zostanie wybrany przez pozostałych członków Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
  2. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. śmierci członka Zarządu,
  5. odwołania przez Fundatorów, w szczególności z powodu choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
 1. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz w stosunkach umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu ustalają Fundatorzy.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§17

 1. Fundatorzy powołują organ nadzorczo-opiniujący tj. Radę Fundacji, zwaną dalej Radą.
 2. W skład Rady wchodzą od 3 do 20 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego Rady.
 3. Rada powoływana jest na czas nieokreślony i może być w każdym czasie odwołana przez Fundatorów w całości lub w odniesieniu do każdego z jej członków.
 4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, przy czym Fundacja pokrywa koszty ich działalności.

§18

 1. Do kompetencji Rady należy:
  1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania,
  4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  5. wykonywanie zadań kontrolnych w stosunku do Zarządu,
  6. opiniowanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
  7. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji,
  8. inicjowanie nowych form realizacji celów statutowych Fundacji,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium,
  10. wnioskowanie i opiniowanie ewentualnych zmian Statutu Fundacji,
  11. wnioskowanie do Zarządu o przyznanie odznak, medali honorowych i innych wyróżnień dla sponsorów i osób zasłużonych dla Fundacji.
 1. W celu wykonywania swych zadań kontrolnych Rada jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.
 1. Rada jest niezależna od Zarządu, a członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Fundatorów lub przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

§20

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy składu Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§21

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 ma charakter doradczy.

Sposób reprezentacji

§22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych] wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§23

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy bezwzględną większością głosów, przy obecności większości członków uprawnionych do głosowania.

§24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§25

W razie śmierci któregokolwiek z Fundatorów jego prawa przejmuje jego spadkobierca lub osoba przez niego wcześniej wskazana. W razie wielu spadkobierców, prawa zmarłego Fundatora przejmuje ten spadkobierca, którego wskażą pozostali.

§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury.
 3. Decyzja o likwidacji jest podejmowana w trybie z § 23.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *